การรับสมัคร

การรับสมัคร

CBCE 2020

วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562


เหมาะสำหรับ

บริษัทขนาดกลางและย่อมที่มีศักยภาพและต้องการให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่งคงยั่งยืน

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ยอดขายเกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • เจ้าของกิจการมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
 • ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมและกฏหมาย


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

 1. กรอกข้อมูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของบริษัท (ท่านสามารถ ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล แต่ต้องระบุข้อมูลตามรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน)
 2. ส่งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ มายังศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) ที่อีเมล์ cbce.information@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 3. เมื่อบริษัทผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว เจ้าของและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทต้องมานำเสนอแผนธุรกิจโดยสังเขปของบริษัทในการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการศูนย์ CBCE ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562
 4. ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CBCE 2020 ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-1575-4339

ข้อมูลประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
 • รายชื่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
 • โครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Chart)
 • แผนการขยายธุรกิจ 3 ปีข้างหน้า (ที่เปิดเผยได้)Download แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ:


Application Form