เกี่ยวกับโครงการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์ CBCE
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานศูนย์ CBCE
ดร.กุลภัทรา สิโรดม
รองประธานศูนย์ CBCE
คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ บมจ. ทรีนีตี้วัฒนา
คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์
รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
คุณนารถนารี รัฐปัตย์
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
ศ.พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์   ประธานกรรมการ บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่
คุณไพศาล ธรสารสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บมจ. ทีเอ็มที สตีล
คุณครรชิต บุนะจินดา
กรรมการอิสระ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย