เกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ในช่วง 2 เดือนแรกจะเป็นการอบรมธุรกิจ (Seminar) โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรชั้นนำของประเทศในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การตลาด การเงิน เป็นต้น เจ้าของกิจการทุกท่านจะได้รับแนวทางและข้อคิดเบื้องต้นจากการอบรมในการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่าน

ในช่วงระยะเวลาประมาณ 9 เดือนหลัง ที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับความท้าทายของบริษัท จะเข้าให้คำแนะนำแบบ one-on-one แก่บริษัท ตลอดจนจบโครงการระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปี

CBCE 2020 (รุ่น 5)

มกราคม พ.ศ. 2563 – ธันวาคม พ.ศ. 2563โครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

Seminar

มกราคม ถึง กุมภาพันธ์
เจ้าของ/ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัท บริษัทละไม่เกิน 3 คนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

One-on-one mentoring

เมษายน ถึง ธันวาคม
ที่ปรึกษาประจำบริษัท 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าให้คำปรึกษารายบริษัทค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี

  • บริษัทที่มีรายได้รวมน้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี : 140,000 บาท
  • บริษัทที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 500 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี : 200,000 บาท
  • บริษัทที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี : 300,000 บาท
  • บริษัทที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี : 400,000 บาท

หมายเหตุ : ศูนย์ CBCE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมรายปีตามความเหมาะสม