สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ติดต่อเรา

ติดต่อสมาคม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9191
โทรสาร : 0-2247-7449
คุณจิราภรณ์ ยินชัย ต่อ 3700
คุณพิมลเทพ รัตนมุณี ต่อ 3702, คุณอิงครัตน์ บุนนาค ต่อ 3703
คุณพิมลเทพ รัตนมุณี ต่อ 3702, คุณจิราภรณ์ ยินชัย ต่อ 3700
คุณอรวรรณ พินธุสาร ต่อ 3704, คุณนิภาพร แก้วช่วย ต่อ 3705
คุณอภิญญา บุญมา ต่อ 3701, คุณจิราภรณ์ ยินชัย ต่อ 3700
คุณอรวรรณ พินธุสาร ต่อ 3704, คุณนิภาพร แก้วช่วย ต่อ 3705
คุณอิงครัตน์ บุนนาค ต่อ 3703
คุณศิริกานต์ เกษรบัว ต่อ 3708

 

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ส่งข้อความ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education