ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ต้อนรับคณะ AICHR Training on Business and Human Rights


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ต้อนรับคณะ  AICHR Training on Business and  Human Rights เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย