สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

สมาชิก

สมัครสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาชิก สมาชิกต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการของสมาคม ตามแบบที่สมาคมกำหนด

 

การพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก บริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ สามารถยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคม เพื่อเสนอคณะกรรมการสมาคมพิจารณา

ข้อบังคับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

 

การใช้สิทธิของสมาชิก
 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม จากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
 2. เสนอผู้แทนเข้าเป็นกรรมการสมาคม เพื่อร่วมบริหารกิจการสมาคม
 3. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมหรือคณะกรรมการ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
 4. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ สมาชิกแต่ละรายมีสิทธิแต่งตั้งผู้แทนได้ไม่เกิน 3 คน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการสมาคม ในการประชุมสมาชิก ผู้แทนดังกล่าวมีสิทธิเข้าประชุมได้ทุกคน แต่มีสิทธิออกเสียงได้เพียงสมาชิกละ 1 เสียงเท่านั้น
หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมโดยเคร่งครัด

 

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. หลักทรัพย์ของสมาชิกหรือหลักทรัพย์ที่สมาชิกเป็นผู้จัดการถูกเพิกถอน หรือพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต
 2. ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม
 3. สมาชิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอลาออกจากสมาคม
 4. สมาชิกขาดส่งค่าบำรุง
ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง สมาชิกต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงรายปีอีกตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมสมาชิก สมาชิกจะต้องชำระค่าบำรุงรายปีของปีถัดจากปีแรกที่เป็นสมาชิกภายในเดือนมกราคมของทุกปี

 

วิธีการสมัครและชําระค่าลงทะเบียนสมาชิก
 1. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครได้ที่
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 6 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

พร้อมกับชําระเงินค่าสมัคร เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,630 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
โดยโอนเงินสด เข้าบัญชี “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-216103-0 และ FAX หลักฐานการโอนมาที่เบอร์ 0-2247-7449 พร้อมระบุ ชื่อ ที่อยู่ที่ถูกต้องของบริษัทท่าน เพื่อความสะดวกในการออกใบกำกับภาษี

 

สิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
 1. สิทธิพิเศษค่าอบรมสัมมนาที่สมาคมฯ จัดขึ้น เช่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยง, สัมมนา เรื่องผลกระทบของมาตรฐานบัญชี, จัดการฝึกอบรมเลขานุการบริษัท
 2. สิทธิพิเศษในการเข้ารวมกิจกรรมที่สมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น เช่น งานสัมมนา Corporate Governance, CEO Forum, งานสัมมนา Corporate Secretary
 3. สิทธิพิเศษในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการอบรมสัมมนา และข่าวสารอื่นๆ ที่สําคัญ เช่น Newsletter
 4. สิทธิพิเศษในการได้ รับความช่วยเหลือภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 5. สิทธิเสนอผู้แทนเข้าเป็นกรรมการสมาคมเพื่อร่วมบริหารกิจการสมาคม
 6. สิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําต่อสมาคมหรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม
 7. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ที่ www.thailca.com

หมายเหตุ
 1. ค่าลงทะเบียนครั้งแรก จํานวน 2,000 บาท
 2. ค่าบำรุงรายปี จํานวน 7,000 บาท
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 630 บาท
 4. สมาคมฯ ได้รับยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ข้อ 8 (2) หน้า 245 และ 246
 5. สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิก โดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม และ/หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ อันเป็นทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก


ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education