สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 3วัน) รุ่นที่ 2/2562
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2562 8-10 ตุลาคม
        วันที่ 8 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 4วัน) ปี 2562
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย วันที่13-14และ21-22 พฤศจิกายน
        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • BDMS Company visit & IR workshop หัวข้อ “Beyond regulations: Tips for effective MD&A reporting”
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 12:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019
  |--- รอบ : เช้า
        วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 11:00 น.

  อ่านต่อ   (ปิดรับการลงทะเบียน)

 • “Responsible Agricultural & Food Supply Chains: Roundtable Discussion”
  |--- รอบ : บ่า่ย
        วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 - 15:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education