สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

  • “CSR Club Conference 2017” และ “พิธีมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560”
    |--- รอบ : เช้า
          วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:30 น.

    อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education