สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

Certificate in Investor Relations 2019

 

IR Professional Development Program: "Certificate in Investor Relations 2019" Organized by Thai Listed Companies Association


 

เอกสารแนบ :certificateininvestorrelations2019.pdfcertificateininvestorrelations2019pr.pdf

รอบ : (เช้า-บ่าย) วันที่ 7-8 และ 13
7 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 32,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education