สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

HCM Club Company Visit

 

งาน HCM Company Visit ในหัวข้อ “Creating Preferred Works*Spaces through Corporate Culture”  
ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

 

เอกสารแนบ :brochureagenda.pdf

รอบ : บ่าย
9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น (10/50 คน)

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education