สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่1 และ รุ่นที่ 2/2560 FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES

 

 

เอกสารแนบ :agenda_fundamentals_for_corporate_secretaries_2-60.pdf

รอบ : เช้า-บ่าย
27 มิถุนายน 2560 - 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น


รอบ : เช้า-บ่าย
10 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 12,840 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education