สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2/2560 ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES

 

 

เอกสารแนบ :advancesforcorporatesecretaries.pdf

รอบ : 26-27 ก.ค. และ 1-2 ส.ค. 60
26 กรกฎาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น


รอบ : 22-23 และ 28-29 พ.ย.60
22 พฤศจิกายน 2560 - 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 17,120 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education