สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

Certificate in Investor Relations 2017

 

 

เอกสารแนบ :certificate_in_investor_relations_2017.pdfinvitation.pdf

รอบ : Class 1/2017
23 สิงหาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 18:00 น


รอบ : Class 2/2017
22 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 - 18:00 น

บุคคลทั่วไป 29,960 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education