สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

HCM Conference 2017 “How to prepare leaders for a VUCA world”

 

 

เอกสารแนบ :payment_hcm_conference2017.pdf.brochure_hcm_conference2017.pdfagenda_hcm_conference2017.pdf

รอบ : เช้า-บ่าย
21 พฤศจิกายน 2560 - - เวลา 08:00 - 16:30 น

บุคคลทั่วไป 5,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education