สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

IR Workshop 4/2560 “Understanding the expectations of institution investors”

 

 

เอกสารแนบ :irworkshop42560.pdf

รอบ : บ่าย
8 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30 - 16:30 น (73/120 คน)

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education