สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

รุ่นที่ 2/2561 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 4 วัน) ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES

 

 

เอกสารแนบ :agenda_advances_for_corporate_secratries.pdfpayment.pdfpr28518.pdf

รอบ : รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 15-16 และ 20-21 พฤศจิกายน
15 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 19,260 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education