สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

Seminar “Entire Business Innovative Transformation (EBIT)”

 

 

เอกสารแนบ :brochure_km everest_edit1-r5_vp_12june_vf_sent.pdf

รอบ : เต็มวัน
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น

บุคคลทั่วไป 4,500 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education