สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

Workshop for Professional Development สำหรับเลขานุการบริษัทจดทะเบียน

 

 

เอกสารแนบ :workshopforprofessionaldevelopment.pdf

รอบ : บ่าย
7 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 - 16:00 น (43/50 คน)

ไม่มีค่าใช้จ่าย สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเฉพาะบริษัทสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education