สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

IR Sharing 2018 หัวข้อ “Technology and IR: How will technology Transform IR Today”

 

 

เอกสารแนบ :agendairsharing2018.pdf

รอบ : เช้า
5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น (49/80 คน)

บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education