สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

งานสัมมนา CEO and IR Talk 2018 หัวข้อ “CEO and Investor Relations - How can they support each other?”

 

 

เอกสารแนบ :ceoandirssharing2018.pdf

รอบ : เช้า
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น

บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education