ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
(Center for Building Competitive Enterprises; CBCE)

จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CBCE ได้รวบรวมผู้บริหารระดับสูงที่มีจิตอาสา จากองค์กรชั้นนำของประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มาเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแบบ one-on-one แก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

โครงการ CBCE เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถจัดการกับประเด็นความท้าทาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม สมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการ CBCE Next เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ตลาดทุน ผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือการระดมทุนรูปแบบอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม สมัครเข้าร่วมโครงการ
ภาพกิจกรรม

 • CBCE Next 2022 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2022

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2022: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจและการระดมทุน สำหรับบริษัทโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2022

  รายละเอียด

 • CBCE Next 2022: ศูนย์ฯ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE Next รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2022 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  รายละเอียด

 • CBCE 2022 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CBCE รุ่นที่ 7 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2022

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด