สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

IR Sharing 4/2022 หัวข้อ 'ESG กับแนวคิดการ เปิดเผยข้อมูลองค์กร'

 

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

IR Sharing 4/2022  หัวข้อ  “ESG กับแนวคิดการ   เปิดเผยข้อมูลองค์กร" 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประเด็นสัมมนา :

  • ความสำคัญของ ESG ต่อการดำเนินธุรกิจ
  • การเปิดเผยข้อมูล ESG ตามแบบ 56-1 one report
  • เครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อน ESG ของสำนักงาน ก.ล.ต.
  • การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปิดเผยข้อมูล ESG ขององค์กร
  • กรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูล ESG
  • แนวโน้มการจัดทำรายงานความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย

วิทยากร

คุณวินิตา  กุลตังวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาล และความยั่งยืน / SEC

ดร.ชาริกา  ชาญนันทพิพัฒน์

นักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน  /  TDRI

...........................................................................

วิธีการลงทะเบียน: ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมสำหรับบริษัทที่ชำระค่าสมาชิกแล้วเท่านั้น 

1) Log in เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน โดยใช้ username/password ในนามบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ

2) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และบริษัท Non-Set100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

3) กรอกข้อมูลของท่านและกดยืนยันการเข้าร่วม โดยใช้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี

(**หมายเหตุ: ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อของผู้ติดต่อที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ รายชื่อที่ปรากฎสามารถลงทะเบียนในระบบได้ หากประสงค์เพิ่มผู้ติดต่อโปรดแจ้งมายังอีเมลสมาคมฯ กรุณาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://thailca.com/member_list)

 

รอบ : บ่าย
14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 - 15:00 น

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education