ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2561


ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท