เกี่ยวกับ TCSC

สารจากชมรม

คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

ประธานชมรม TCSC

ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาด้าน Corporate Governance ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และเมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2551โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้นมา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจึงได้มีการผลักดันให้มีชมรมเลขานุการบริษัทไทยขึ้นมาให้เป็นศูนย์กลางให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทของบริษัทจดทะเบียน

ชมรมเลขานุการบริษัทไทยเป็นตัวแทนของบริษัทสมาชิก ในการประสานงาน และติดตามการแก้ไขและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวปฎิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการจัดหลักสูตรผู้ปฎิบัติงานเลขานุการบริษัท การจัดกิจกรรม Networking, Workshop, Focus Group เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิก และส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย