ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน IR Workshop ครั้งที่ 1/2560 ในหัวข้อ


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน IR Workshop ครั้งที่ 1/2560 ในหัวข้อ "Communicating globally with credibility and confidence” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ  อาคาร B  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย