เกี่ยวกับ TIRC

สารจากชมรม

คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประธานชมรม IR Club

ด้วยแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่แพร่หลาย โดยผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งมีผู้รับผิดชอบหรือดูแลงานด้าน IR อย่างจริงจัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นในนาม “ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย” หรือ Thailand Investor Relation Club (TIRC) เพื่อเป็นช่องทางในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินงานด้าน IR ด้วยความเป็นมืออาชีพ สอดรับกับความคาดหวังของผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและหน่วยงานกำกับดูแล อันจะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง รวมทั้งเอื้อต่อการระดมทุนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ ในปี 2558 นี้ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กให้ความสำคัญกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านกิจกรรม IR Workshop โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของสมาชิกบริษัทจดทะเบียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์พร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องผ่านกิจกรรม IR Networking

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลาให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่กิจการ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยต่อไป