เกี่ยวกับ TIRC

สารจากชมรม

คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประธานชมรม IR Club

ด้วยแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (“Investor Relations, “IR”) ของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่แพร่หลาย โดยผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งมีผู้รับผิดชอบหรือดูแลงานด้าน IR อย่างจริงจัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นในนาม “ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย” หรือ Thai Investor Relations Club (“TIRC”) เพื่อเป็นช่องทางในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูล รวมถึงข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน อาทิ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงาน กำกับดูแล และสื่อมวลชน อันจะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง รวมทั้งเอื้อต่อการระดมทุนในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม TIRC ได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ IR Sharing, IR One Shot และการอบรมหลักสูตร IR ได้แก่ โครงการพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจากกรรมการและที่ปรึกษาของ TIRC ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ในการออกแบบหลักสูตรและร่วมเป็นวิทยากรตลอดการอบรม โดยสามารถขอรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของสมาชิกบริษัทจดทะเบียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องผ่านกิจกรรม IR Networking