ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

โครงการ Young Corporate Financial Officer 2017


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนจัดโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2017 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับชั้นปีที่3สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิ นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพในอนาคตให้กับนิสิต นักศึกษา และป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับตลาดทุนไทย ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย