ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัด IR Workshop ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ “MD&A Best Practice – Learn from the Pros”


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัด IR Workshop ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ “MD&A Best Practice – Learn from the Pros” เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายนน 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างการเตรียม MD&A ของ PTTEP ความร่วมมือของหน่วยงานเพื่อให้ได้ MD&A ที่สมบูรณ์, ขั้นตอนการทำ MD&A และประเด็นที่สำคัญที่ควรใส่ใน MD&A และยังเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน