ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัด IR Workshop ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ "IR Story under VUCA world"


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัด IR Workshop ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ "IR Story under VUCA world" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ณ SEAC Center ชั้น 2 ตึก FYI อาคาร 2 คลองเตย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ VUCA World (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) และวางแผนงาน IR อย่างเข้าใจเพื่อรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, เพิ่มวิสัยทัศน์ ความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่ IR ต้องเผชิญ เพื่อให้ทีม IR สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกของ VUCA พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน