ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน BDMS Company visit & IR workshop


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน BDMS Company visit & IR workshop โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล  น้อยอ่ำ Acting president & CFO บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ บรรยายในหัวข้อ “Beyond regulations: Tips for effective MD&A reporting” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ณ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (โรงพยาบาลกรุงเทพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทราบถึงการเตรียม MD&A ของ BDMS, ความร่วมมือของหน่วยงานเพื่อให้ได้ MD&A ที่สมบูรณ์, ขั้นตอนการทำ MD&A และประเด็นที่สำคัญที่ควรใส่ใน MD&A ของ BDMS เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ