PR

ภาพกิจกรรม

EDP 13 : Company Visit บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13 (EDP13) เข้าเยี่ยมชม SCG Green Building บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเชาวลิต  เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “100 ปี แห่งความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย