มูลนิธิ EDP

เกี่ยวกับมูลนิธิ EDPด้วยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไร โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลัดททรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 462 บริษัทเป็นสมาชิก โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ซึ่งได้ดำเนินการจัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 คณะผู้บริหารที่ได้เข้ามาร่วมหลักสูตร EDP ได้จัดตั้งมูลนิธิ EDP ขึ้น เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได้กำหนดนโยบายหลัก คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการกิตติมศักดิ์