PR

ภาพกิจกรรม

EDP 13 สำเร็จหลักสูตร TLCA Excutive Development Program


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 13 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.ปตท. เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่คณะนักศึกษา EDP 13 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ อาคาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (อาคารใหม่) นอร์ธปาร์ค