PR

ภาพกิจกรรม

EDP Class of Year 2017 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2017 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2017 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค