PR

ภาพกิจกรรม

EDP Class of Year 2020 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2020 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค