PR

ภาพกิจกรรม

EDP 14 Domestic Field Trip โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่


คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 (EDP 14) เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2557