PR

ภาพกิจกรรม

EDP 14 Company visit สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย


คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และร่วมรับฟังบรรยายโดยผู้บริหารจากสายออกบัตรธนาคาร  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย