PR

ภาพกิจกรรม

EDP Forum ครั้งที่ 3/2014


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 3/2014 เพื่อให้ EDP Alumni ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง Lecture Hall The Campus โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ