PR

ภาพกิจกรรม

EDP 14 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 14 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่คณะนักศึกษา EDP 14 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (อาคารใหม) นอรธ์ ปารค์