ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน CSR อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน CSR อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริการพัฒนาของโครงการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนและศึกษาแนวทางการพัฒนาผืนป่าอย่างยั่งยืนของโครงการปลูกป่าปางมะหัน เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย