เกี่ยวกับ ESG Network

นโยบาย / วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ชมรม ESG Network


1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกบริษัทจดทะเบียนมีความตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำคัญในการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG)
2. เพื่อนำกรอบด้าน ESG ผนวกเข้ากับการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกบริษัทจดทะเบียนกับภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก (Positive Impact) และมุ่งสร้างความยั่งยืนของประเทศไทย