ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำป 2558 (Sustainability Report Award 2015)


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำป 2558 (Sustainability Report Award 2015) เพื่อสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนเผยแพรขอมูลดาน ESG อันจะเปนประโชนตอกลุมผูลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ โถงนิทรรศการ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย