ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

CSR Club กิจกรรม Sharing from Unilever “แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน”


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Sharing from Unilever "แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในด้าน CSR/SD เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ อาคารยูนิลีเวอร์เฮาส์