ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development  ของบริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม