ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐาน ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” (ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors)


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐาน ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” (ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors)  โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มาแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐาน ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน) และ Mr. Shinbo Won Director, BlackRock ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors” what explains the remarkable rise of ESG investing and what does this mean for the future?” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ