ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

“Responsible Agricultural & Food Supply Chains: Roundtable Discussion”


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดกิจกรรม  “Responsible Agricultural & Food Supply Chains: Roundtable Discussion” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการ Supply Chain ของบริษัทจดทะเบียน