ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

สัมมนาเรื่อง “Towards sustainable finance and investment in Thailand”


สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Towards sustainable finance and investment in Thailand” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนสถาบันตระหนักถึงความสำคัญ เห็นถึงประโยชน์ และร่วมกันระดมทุนและลงทุนผ่านตราสารดังกล่าว ซึ่งจะช่วยยกระดับบทบาทของตลาดทุนในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดกรณีตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น