ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ “SDGs Resource Center”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ “SDGs Resource Center” ศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  ณ ห้องประชุมแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ

เอกสารแนบ :

joint press release - ก.ล.ต. undp และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ sdgs resource center .pdf