ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร Risk Management and Internal Control


ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control เพื่อเผยแพร่และพัฒนาความรู้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของบริษัททั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี