เกี่ยวกับ RIC

สารจากชมรม

คุณอนุวัฒน์ จงยินดี

ประธานชมรม RIC

ในการบริหารการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจดทะเบียน ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมุ่งที่จะสร้างเวทีให้ผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่จะมีทรัพยากรที่มากกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนั้น คณะกรรมการของชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายของผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำชี้แนะให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กทุกบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย