ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐาน ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” (ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors)

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐาน ด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” (ESG and Corporate Purpose – views from institutional investors)

  รายละเอียด

 • งานสัมมนา Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control ปี 2561

  รายละเอียด

 • หลักสูตร Risk Management and Internal Control

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control

  รายละเอียด

 • RIC Discussion ครั้งที่ 2/2560

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม RIC Discussion ครั้งที่ 2/2560

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม RIC Discussion ครั้งที่ 1/2560

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม RIC Discussion ครั้งที่ 1/2560

  รายละเอียด

 • CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดโครงการ CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ครั้งที่ 2

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ครั้งที่ 2

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี พาร์ค

  รายละเอียด

 • กิจกรรมชมรม RIC : สัมภาษณ์ บจ. ขนาดกลางและขนาดเล็ก เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดงาน RIC Sharing ให้คำแนะนำสำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

  รายละเอียด